Image Alt

Belangenbehartiging

Het Mantelzorgnetwerk zet zich in voor de belangen van mantelzorgers in de hele gemeente. We hebben oog voor behoeften van mantelzorgers in de verschillende woonplaatsen, kleine kernen en buitengebieden. We richten ons op het verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers in de dagelijkse praktijk. Daarnaast zijn we signalerend naar de gemeente, organisaties en beleidsmakers. 

Naast het Mantelzorgnetwerk zijn ook anderen actief in het behartigen van belangen van mantelzorgers.

Cliëntenraden van zorginstellingen

Alle zorginstellingen hebben een wettelijke verplichting tot het instellen van een cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten waar zij zorg aan levert. Daarmee heeft zij ook invloed op de belangen van mantelzorgers. De zorginstelling waarmee u te maken heeft, kan u informatie geven hierover.

Participatieraad Ommen

De Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad voor het college van Burgemeester en Wethouders. Zij adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over beleid en beleidsuitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet.
De taken van de adviesraad sluiten aan op de thema’s van het sociale domein: zorg, welzijn en wonen, werk en inkomen, jeugd en sociale cohesie en leefbaarheid. De doelstelling van de Participatieraad op de thema’s van het sociale domein is:
Het bevorderen van de zelfredzaamheid en de participatie van de ingezetenen van de Gemeente Ommen;
Het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.
Als Participatieraad willen zij een verbinding maken tussen de inwoners en de gemeente. Ook Mantelzorg staat bij hen op de agenda.