Image Alt

Vergoedingen en regelingen

Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorg. Hoe intensief de zorg die je verleent ook is. Als mantelzorger kun je echter wel aanspraak maken op een aantal vergoedingen.

Zo zijn er in bepaalde gevallen vergoedingen voor reizen en parkeren, bestaat er individuele bijzondere bijstand en is er extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen.

Waar u aanspraak op hebt is vaak afhankelijk van uw (aanvullende) zorgverzekering, de regelingen die uw gemeente daarover heeft opgesteld. Hieronder staan een aantal algemene mogelijkheden op een rij.

Vergoeding van zorgverzekeraars

Een aantal zorgverzekeraars biedt in hun aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende zorg voor mantelzorgers. Ook worden soms de diensten van een mantelzorgmakelaar vergoed.

Kijk hiervoor naar de vergoedingen van uw zorgverzekeraar.

Tegemoetkoming voor extra zorgkosten

Degene die door jou verzorgt wordt, maakt mogelijk veel zorgkosten vanwege zijn of haar ziekte of beperking. Je kunt om een ’tegemoetkoming meerkosten’ vragen bij je gemeente. Deze gemeente bekijkt per situatie wat er mogelijk is. Elke gemeente bepaalt zelf welke regelingen zijn daarvoor inzet en welke criteria zij hanteert. Bekijk daarnaast de mogelijkheden voor belastingaftrek van hoge zorgkosten. 

Persoonsgebonden budget (pgb)

Als de zorgvrager een pgb heeft, kan hij naast professionele zorgverleners ook jou als mantelzorger inschakelen. In dat geval krijg je –als zorgverlener- uit het pgb betaald. Je moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is en een indicatie is gesteld. De pgb-houder sluit hiervoor een contract met je af.

Lees meer over het persoonsgebonden budget via de website MantelzorgNL >

Extra kinderbijslag

Ouders van thuiswonende kinderen die ernstig ziek of gehandicapt zijn, komen in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Het bedrag is bedoeld als bijdrage in de kosten voor opvoeding en verzorging.

Je vraagt kinderbijslag aan bij de Sociale Verzekerings Bank. Lees meer hierover via de website van SVB >

Reiskostenvergoeding

Veel mantelzorgers hebben te maken met reiskosten. Er bestaat echter geen algemene regeling voor vergoeding van reiskosten die je als mantelzorger maakt. Wel biedt de gemeente soms een vergoeding of kun je soms kosten aftrekken bij je belastingaangifte.

Reiskostenvergoeding en bijstandsuitkering

Sommige gemeenten vergoeden reiskosten voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering. Informeer hierover bij je gemeente.

Reiskosten aftrekbaar

Woon je samen met degene die je verzorgt? Is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan kun je de reiskosten voor het ziekenbezoek mogelijk aftrekken als bijzondere zorgkosten.

Lees de voorwaarden op www.belastingdienst.nl

Parkeer vergunning

Zorg je voor iemand die woont in een gebied waar je betaald moet parkeren? Dan krijg je misschien een parkeervergunning. Informeer bij de gemeente van je zorgvrager.

Passagierskaart

Als je iemand vervoert die niet meer zelf kan rijden, kun je misschien een gehandicaptenparkeerkaart (passagierskaart) gebruiken. Deze staat op naam van de zorgvrager. Hij/zij kan deze aanvragen bij de gemeente.

OV-begeleiderskaart

Als degene voor wie je zorgt niet zelfstandig kan reizen met het openbaar vervoer, kan hij of zij een OV-begeleiderskaart aanvragen.

Meer informatie www.ov-begeleiderskaart.nl

Valys

Als degene voor wie je zorgt gebruik maakt van Valys, mag hij of zij gratis een begeleider meenemen. Valys is speciaal vervoer voor mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn. Hier mag u alleen gebruik van maken als u niet met het openbaar vervoer kunt reizen en aan een aantal voorwaarden voldoet. U moet een Valyspas hebben om te kunnen reizen met Valys.

Meer informatie op www.valys.nl.

Mantelzorgwaardering

Gemeente zijn verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Sommige gemeenten geven een geldbedrag, andere organiseren een activiteit of laten de waardering op een andere manier merken.

 

Individuele bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee je extra en bijzondere kosten kunt betalen. De gemeente bepaalt of je hier recht op heeft. Hierbij kijkt de gemeente naar uw individuele omstandigheden en financiële situatie. Meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijzondere-bijstand

Verlofregelingen voor mantelzorgers

Als werkende mantelzorger kun je gebruik maken van verschillende verlofregelingen. Elke werknemer heeft hier recht op, omdat het wettelijke regelingen zijn. Wel kunnen er in jouw cao afwijkende afspraken of voorwaarden staan. In dat geval gaat de cao boven de wettelijke regeling, ook als de cao nadeliger is. Vraag dit na bij je werkgever. Je kunt de cao en/of aanvullende afspraken inzien of opvragen bij de afdeling Personeelszaken.

Verlofregelingen voor mantelzorgers

Als werkende mantelzorger kun je gebruik maken van verschillende verlofregelingen. Elke werknemer heeft hier recht op, omdat het wettelijke regelingen zijn. Wel kunnen er in jouw cao afwijkende afspraken of voorwaarden staan. In dat geval gaat de cao boven de wettelijke regeling, ook als de cao nadeliger is. Vraag dit na bij je werkgever. Je kunt de cao en/of aanvullende afspraken inzien of opvragen bij de afdeling Personeelszaken.

De wettelijke regelingen zijn: 

Calamiteitenverlof

Dit verlof kun je opnemen als je onverwacht direct vrij moet zijn. Bijvoorbeeld als je kind plotseling ziek wordt of als een familielid overlijdt. Het verlof duurt zo lang als nodig is om de eerste zaken te regelen. Soms is dat een paar uur, soms enkele dagen. Je kunt het verlof opnemen na overleg met je werkgever. Je werkgever kan een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren. Het salaris wordt tijdens het verlof doorbetaald, tenzij dit in je cao anders is bepaald.


Kortdurend verlof

Dit verlof mag in totaal maximaal twee keer het aantal uren dat je per week werkt in een periode van 12 maanden. Dus als je 24 uur per week werkt, dan heb je recht op maximaal 48 uur verlof. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten. Je kunt het verlof opnemen na overleg met je werkgever. De werkgever kan het verlof alleen weigeren als de organisatie hierdoor in ernstige problemen zou komen. Je salaris wordt tijdens het verlof doorbetaald (tenzij anders in de CAO omschreven).


Langdurend verlof

Onbetaald (tenzij anders in uw CAO) verlof kun je opnemen als je voor een langere tijd moet zorgen voor een ziek kind, partner, ouder of iemand anders in uw sociale omgeving. Je kunt maximaal zes keer de wekelijkse arbeidsduur opnemen. Je kunt het verlof spreiden.


Uitkeringen

Samenwonen met degene voor wie je zorgt kan gevolgen hebben voor je uitkering. Dit omdat je als gezamenlijk huishouden/gehuwd wordt beschouwd of omdat je onder de kostendelersnorm valt.


Kostendelersnorm

Als je een uitkering hebt en de woning deelt met meer volwassenen dan geldt de kostendelersnorm. Hoe meer personen van 21 jaar en ouder in je woning wonen, hoe lager uw uitkering. De kostendelersnorm geldt voor de volgende uitkeringen:

  • Participatiewet
  • Uitkeringen oudere werklozen (IOAW)
  • Algemene nabestaandenwet (ANW)
  • Aanvullende Inkomens Ouderen (AIO-aanvulling)
  • Toeslagenwet: de wet die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum van personen met een WW, ZW, WIA, WAO, Wajong, WAZ, Wazo of IOW.