Image Alt

Privacystatement

Het Mantelzorgnetwerk vindt het belangrijk dat jouw privacy goed gewaarborgd is. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing. Het Mantelzorgnetwerk legt in dit privacy statement uit hoe zij zorgvuldig om wil gaan met persoonsgegevens. 

 Als je vragen hebt over welke persoonlijke gegevens het Mantelzorgnetwerk beschikt en over het inzien of verwijderen van opgeslagen persoonlijke gegevens, neem dan contact op met het Mantelzorgnetwerk. 

Hoe gaan wij met je gegevens om?

Doel verwerking persoonsgegevens 

Het Mantelzorgnetwerk verwerkt persoonsgegevens om de mantelzorger zo goed mogelijk te helpen bij het geven van informatie, advies, verwijzen en het bieden van het luisterend oor. We verwerken ook persoonsgegevens om de continuïteit in de service en dienstverlening te waarborgen bijvoorbeeld bij vervolgvragen. 

Het Mantelzorgnetwerk registreert van mantelzorgers een aantal basisgegevens (zie registratieformulier) om hen actief te kunnen benaderen over service en dienstverleningsproducten ( bijvoorbeeld een nieuwsbrief, activiteiten van het Mantelzorgnetwerk zelf, activiteiten van derden die interessant kunnen zijn voor mantelzorgers). Deze registratie is te allen tijde in te trekken. 

Geregistreerde mantelzorgers kunnen benaderd worden voor onderzoek dat de belangen van mantelzorgers dient en bijdraagt aan het maken van beleid voor mantelzorgers. Hieruit kunnen concrete ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers gerealiseerd worden. Onderzoek kan ook gericht zijn op het verbeteren van de website en/of verbetering van werkprocessen. Deelname is altijd een keuze van de mantelzorger zelf. Gegevens worden altijd geanonimiseerd verwerkt.  

Verder gebruikt het Mantelzorgnetwerk persoonsgegevens voor de behandeling van casuïstiek in het kader van belangenbehartiging.  

Uitwisseling van gegevens 

Gegevensuitwisseling en afstemming tussen de coördinator en in te zetten professionals en vrijwilligers heeft als doel de cases van de mantelzorger zo goed mogelijk te kunnen behandelen en doorzetten. Doorzetten van gegevens naar derden gebeurt altijd na uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager, telefonisch dan wel op een intakeformulier. 

Casuïstiek voor belangenbehartiging kan altijd pas na uitdrukkelijke toestemming van de klant.  

 Informatie over gegevensverwerking 

Het Mantelzorgnetwerk informeert betrokkenen als zij persoonsgegevens van hen gaat verwerken. Dit gebeurt onder andere door actief te verwijzen naar het privacy statement. 

 Cloud partijen  

Ter ondersteuning voor het aanbieden van haar dienstverlening maakt het Mantelzorgnetwerk gebruik van zorgvuldig gekozen Cloud partijen.  

Google clickgedrag: Google analytics wordt gebruikt voor analysedoeleinden. Op de website van het Mantelzorgnetwerk worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. 

Gebruik van cookies 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies worden gebruikt om informatie van en voor de bezoeker te onthouden. 

Social media 

Het mantelzorgnetwerk is niet verantwoordelijk voor hoe andere gebruikers van social media omgaan met persoonsgegevens en de inhoud van vragen en/of opmerkingen van andere deelnemers op de social media van het Mantelzorgnetwerk 

Gebruik van foto’s en video’s  

Het Mantelzorgnetwerk gaat zorgvuldig om met foto’s en video’s. Als we beelden gebruiken op onze website of in andere communicatiemiddelen vraagt het Mantelzorgnetwerk nadrukkelijk toestemming. Bij overzichtsfoto’s voor algemeen gebruik doen we er alles aan dat foto’s niet herleidbaar zijn. Voor het maken van overzichtsfoto’s van bijeenkomsten van het Mantelzorgnetwerk vraagt zij altijd uitdrukkelijk toestemming aan de aanwezigen. Mocht het Mantelzorgnetwerk, per abuis, toch een beeld gebruikt zijn die niet (meer) openbaar gebruikt mag worden, meld dit dan via onze infomail. Het mantelzorgnetwerk verwijdert de foto dan per direct. 

Beveiliging persoonsgegevens 

Het Mantelzorgnetwerk zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 

 Bewaartermijn persoonsgegevens 

Het mantelzorgnetwerk bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.  

Hoe gaat het Mantelzorgnetwerk om met AVG-privacy rechten?

  • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
  • Het recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die van hen verwerkt in te zien.
  • Recht op rectificatie en aanvulling.
  • Het recht om de persoonsgegevens die verwerkt worden te wijzigen.
  • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerkingIedereen heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van deze persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast is verzet aan te tekenen tegen het gebruik van persoonsgegevens. 

Vragen en inzageverzoeken:

Wil je weten welke persoonsgegevens worden verwerkt door het Mantelzorgnetwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Het Mantelzorgnetwerk behandelt het verzoek binnen 4 weken. 

Blijkt dat gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan wel moeten deze worden overgedragen? Dan is een aanvullend verzoek in te dienen om gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of over te dragen. Je kunt contact opnemen via onze infomail.

Klachten: 

Heb je een klacht over het verwerken van uw persoonsgegevens dan kun je deze indienen door een mail te sturen onder vermelding van “Klacht verwerking persoonsgegevens”. 

Vragen per e-mail: 

Als je vragen hebt over je persoonlijke gegevens, registratie of het inzien of verwijderen van je opgeslagen gegevens, neem dan contact op via onze info mail. 

De laatste versie van deze privacyverklaring is altijd terug te vinden op deze website. 

Privacyverklaring: versie mei 2019.